Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Služby které poskytuji

Právní služby

Služby advokáta – trestní, občanské a rodinné právo, správní řízení a přestupky, rozhodčí řízení, dědictví, insolvence a oddlužení, exekuce, pobytové a azylové právo, nemovitosti, smluvní agenda, korporátní právo. Právní služby poskytuji v jazyce českém a anglickém, dorozumím se také polsky.

Advokát

Mgr.
Pavel Vízdal

Advokacii se věnuji od roku 2010, samostatným advokátem jsem od roku 2014. Po ukončení studií na Západočeské univerzitě jsem nabíral zkušenosti ve státní správě (ČSSZ, Úřad vlády), kde jsem působil do roku 2010. Následně jsem vykonával koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Brož & Partner, kde jsem se zabýval především civilním právem procesním, občanským právem a obhajobou v trestních věcech. V roce 2014 jsem úspěšně složil advokátní zkoušku u České advokátní komory v Praze. Od roku 2014 se věnují výkonu samostatné advokátní praxe. V průběhu let jsem měl rovněž tu čest spolupracovat a nabývat zkušenosti u prestižních pražských advokátních kanceláří jako je AK Schmitz a partner, AK Brož Sedlatý, Uni Legal a KGS Legal. Spolupracuji rovněž s některými organizacemi zabývajícími se pomocí týraným či obchodovaným a vykořisťovaným osobám.

„Kde je vůle, tam je cesta.“

Vykonávám generální právní praxi, přičemž se zaměřuji na obhajobu klientů v trestním řízení, zastupování v civilním procesu a přestupkovém řízení

Častou agendu také tvoří zastupování v rozvodovém řízení nebo v řízení o úpravu styku s dětmi a výši výživného. Zastupuji cizince v azylovém či pobytovém řízení. Nabízím rovněž klasickou kontraktační agendu jako je vypracování jakýchkoli smluv dle přání klienta, a to zejména smluv kupních k movitým věcem, převod vlastnictví k nemovitostem včetně advokátní úschovy, smluv o dílo atd. V případě potřeby obstarám také korporátní agendu v rozsahu zápisů do obchodního rejstříku, vypracuji zakladatelské listiny, rozhodnutí orgánů obchodní společnosti. Spolupracuji s advokáty zabývajícími se méně častými a specifickými právními obory (azyl, bytová družstva, SVJ, obchodování s lidmi). Právní služby poskytuji v jazyce českém a anglickém, dorozumím se také polsky.

Služby které poskytuji

Právní služby

 • obhajoba v trestním řízení již od přípravného řízení (podání vysvětlení)
 • převzetí obhajoby, návštěva klienta ve vazbě, zadržení či výkonu trestu odnětí svobody za účelem porady
 • podávání opravných prostředků, stížností, podnětů žádostí proti postupu orgánů činných v trestním řízení
 • vypracování dovolání, žádostí o podmíněné propuštění, návrhů na obnovu řízení
 • vypracování trestního oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování v civilním řízení i ve vyjednávaní se smluvními partnery, dlužníky či věřitely
 • vypracování výzev k plnění, žalob, návrhů, podání ve všech běžných  občanskoprávních vztazích (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní vztahy)
 • rozvod sporný i nesporný včetně vypracování dohody o úpravě styku k dětem a majetkovém vypořádání
 • návrhy na úpravu poměrů k dětem a výše výživného
 • ve spolupráci s některými organizacemi se zabývám zastupováním týraných a obchodovaných osob s přesahem do trestního práva
 • zastoupení ve správním, přestupkovém řízení před správními orgány i soudy
 • vypracování oznámení o přestupku, stížností, odvolání
 • vypracování návrhů
 • zastoupení v rozhodčím řízení
 • vypracování opravných prostředků
 • exekuce rozhodčích nálezů
 • zastupování v dědickém řízení
 • vypracování závětí a dohod dědiců
 • žaloby proti rozhodnutí o vypořádání dědictví, vydědění
 • přihlášky pohledávky za dlužníkem
 • vypracování návrhu na prohlášení úpadku dlužníka
 • zastupování v incidenčních sporech
 • vypracování návrhu na oddlužení
 • vypracování návrhu na exekuci dlužníka
 • právní zastoupení dlužníka i věřitele v exekučním řízení
 • návrhy na odklad a zastavení exekuce
 • zastupování v řízeních tykajících se pobytu cizince v ČR
 • právní zastoupení u OAMP
 • vypracování žalob proti rozhodnutí správních orgánů
 • právní zastoupení u soudu
 • vyhoštění
 • zaměstnanecká karta
 • vypracování veškeré potřebné právní dokumentace (rezervační smlouva, kupní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí) včetně advokátní úschovy
 • vypracování jakékoliv smluvní dokumentace dle přání klienta
 • smlouvy mezi fyzickými osobami upravující jejich majetkové vztahy (kupní, o dílo, nájemní, pachtovní, zástavní, zápůjčka, výpůjčka)
 • vypracování zakladatelských listin (společenská smlouva, zakladatelská listina)
 • zápisy změn v OR
 • zastupování ve sporech týkajících se obchodních korporací
 • spolky (založení, změny, stanovy)

Mým krédem je loajalita, preciznost, zdvořilost a diskrétnost.

Mgr. Pavel Vízdal, advokát

Ceník služeb?

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu která se odvíjí dle povahy, rozsahu a složitosti poskytovaných služeb. Smluvní odměna se obvykle sjednává v níže uvedených variacích.

„Úvodní 30 min. konzultace zdarma“

Hodinová odměna

Hodinová odměna, tj. výše úplaty za hodinu poskytování právních služeb (zpravidla v rozmezí 2.000 až 5.000,- Kč za hodinu

Úkolová odměna

Úkolová odměna, tj. odměna za určitě a jednoznačně vymezený úkol dle ujednání s klientem

Paušální odměna

Paušální odměna, tj. pravidelná odměna dle dojednaného objemu obvykle různorodých právních služeb

Kombinace všech uvedených modelů

Podíl na úspěchu klienta tzv. succes fee

V případě, že nedojde k jednoznačnému sjednání výše odměny, vypočítává se dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Buďte ve spojení

Kontaktní informace

Neváhejte mne kontaktovat, rád vám pomohu.

Copyright 2019 - Mgr. Pavel Vízdal, advokát. Případné chyby a omyly nelze vyloučit.
Created by Studio Lukáš Chlebik